بیمارستان پارسیان

سعادت آباد ـ خیابان سرو شرقی

22363312-9


مرکز جراحی آلفا

تقاطع بلوار میرداماد و آفریقا

88209101-4